DEN ULTIMATA GUIDEN

RÅVARUPRISER

Se och jämför råvarupriser i realtid genom att använda dig av vår råvarupristabell nedan. Här ser du bland annat hur priset för guld, olja, naturgas och majs rör sig i reatid. Vi lär dig allt om råvarupriser, hur de ska läsas och tolkas samt vad som påverkar dem. Jämför aktiemäklare i vår tabell och investera i råvaror och råvaruaktier på endast 5 minuter. På sidan hittar du också en guide på 4,000+ ord och 4 st videos. Scrolla ner till kapitlen nedan och lär dig allt om råvarupriser idag.

Topp 3 Aktiemäklare - May 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad påverkar råvarupriser?


I grund och botten påverkas råvarupriser av relationen mellan utbud och efterfrågan. Det finns i sin tur flera nyckelfaktorer som påverkar detta på olika sätt.Nedan kan du läsa om några av de största faktorerna som påverkar olika råvarupriser.

1.1

Naturkatastrofer

Produktion av vissa råvaror är begränsat till ett fåtal områden i världen. Exempelvis står Sydafrika och Ryssland för hela 75 % av den totala världsproduktionen av platina och palladium. Det gör metallerna och andra råvaror känsliga för naturkatastrofer.

Runt mars – april år 2021 drabbades Ryssland av kraftiga översvämningar i Sibirien. Översvämningarna drabbade framförallt två gruvor där man bryter stora mängder palladium. Världsutbudet på palladium sjönk tillfälligt, samtidigt som efterfrågan låg oförändrad. Det bidrog till en plötslig ökning i palladiumpriset. Priset steg tillfälligt från mitten av april ända fram tills slutet av maj då det nådde sin topp.

1.2

Politiska konflikter

Politiska konflikter i form av handelskonflikter har en stor påverkan för i stort sett alla råvarupriser. Exempel på en politisk konflikt kan vara att Brasilien, vilket är världens största producent av kaffe, väljer att sluta exportera råvaran. Det skulle få en kraftig påverkan på kaffepriset över hela världen då utbudet plötsligt blir lägre.

Ett exempel på en modern handelskonflikt skedde år 2018 mellan USA och Kina. USA införde tullar och tariffer på import för att främja den inhemska produktionen. Oro över handelskonflikten bidrog till att många olika råvarupriser påverkades.

1.3

Pandemier

Pandemier kan bidra till att råvarupriser påverkas drastiskt under mycket kort tid. Ett exempel på en pandemi som bidrog till att priset på många råvaror sjönk snabbt var spridningen av Covid-19 som började i Kina 2019.

Till en början trodde man i Kina att viruset var under kontroll. Under år 2020 spreds sig dock viruset snabbt över hela världen och ledde till att majoriteten länder införde obligatorisk “lockdown”. Det var framförallt de cykliska råvarorna, såsom olja, silver och koppar, som sjönk kraftigt i pris. Det kom som en effekt av nedstängda fabriker, inställda flyg och ett mindre behov av att använda bil.

Exempel: I början av 2020 låg kopparpriset på 2.85 USD per pund. I samband med Covid-19 pandemin kom kopparpriset att sjunka med ca 24 % till 2.16 USD per pund. Det kom som en effekt av att allt fler fabriker stängde ned i takt med den ökade smittspridningen.

1.4

Låg- och högkonjunktur

Låg- och högkonjunkturer spelar en betydande roll för råvarupriser. Framförallt för de råvaror som används inom olika industriområden, såsom koppar, silver, palladium och platina. Industribranschen är cyklisk. Det betyder att den under lågkonjunkturer står i lågvarv, på grund av en lägre efterfrågan, medan den står i högvarv under högkonjunkturer.

Grafen nedan visar hur silverpriset förändras i samband med lågkonjunkturer som en konsekvens av lägre efterfrågan från industriverksamheter. Grafen visar silverprisets relation till industriell aktivitet. Industriell aktivitet mäts genom att titta på PMI (The Purchasing Managers’ Index). Indexet mäter inköpschefsindex för tillverkningsindustrin från hela världen.

(Bildkälla: B2B Central)

1.5

Krig

Krig spelar en stor roll för priset på majoriteten råvaror. Några av de mest sällsynta råvarorna i världen, platina och palladium, produceras nästintill endast i två länder, Sydafrika och Ryssland. Skulle ett krig i något av dessa länder bryta ut kan det komma att påverka metallpriserna.

Vidare är olja ett ytterligare exempel på en råvara som är mycket känslig för krig. Det kommer som en konsekvens av att olja produceras i några av de mest utsatta länderna i världen tillhörande Mellanöstern. Tittar man tillbaka i historien kan man se en tydlig koppling mellan krig och oljepriset.

Exempel: År 1973 bröt det arabisk-israeliska kriget ut. Amerikanerna valde att ställa sig bakom Israel. Det bidrog till att arabiska medlemmar tillhörande OPEC vägrade all handel av olja med USA, varpå priset sköt i höjden under en mycket kort tidsperiod.

1.6

Spekulation och investering

Tack vare internet och nya finansiella produkter som presenterats på finansmarknaden har det blivit enklare än någonsin för småsparare att kunna investera i råvaror. En ökad tillgänglighet till att investera i råvaror har lett till fler spekulanter på både kort och lång sikt.

År 2009 lanserades ETF:er med platina som underliggande tillgång. Som en konsekvens av ett ökat köptryck från spekulanter steg platinapriset kraftigt. Det finns idag många olika typer av finansiella produkter som kan kan handla för att få exponering mot olika typer av råvaror. Det har bidragit till större prisrörelser under tider av ökad spekulation.

KAPITEL 2

Vad är råvaror?


En introduktion till råvaror med SEB:s råvarustrateg Anders Söderberg:

Råvaror är naturligt förekommande basmaterial vilka kan bearbetas till att skapa produkter eller energi. Exempel på råvaror är guld, koppar, olja, naturgas, kakao och bomull.

Det finns många olika typer av råvaror. För enkelhetens skull tenderar man att gruppera in dem i olika kategorier baserat på deras egenskaper och användningsområden. Nedan kan du läsa om två huvudgrupperingar och deras respektive undergrupperingar.

2.1

Hårda råvaror

Hårda råvaror är metaller och energiresurser vilka bryts eller utvinns från naturkällor.

 • Ädelmetaller – Exempel på ädelmetaller är guld, silver, platina och palladium. Dessa råvaror används framförallt i två syften. Den ena är att de har de praktisk användning inom vissa industriområden, såsom tillverkning av elektronik och komponenter till fordon. Den andra är att många människor ser de som en god investering. Speciellt i tider av hög inflation eller andra svåra ekonomiska klimat.
 • Industrimetaller – Exempel på industrimetaller är koppar och aluminium. Precis som på namnet används dessa metaller brett inom olika industriområden. Exempelvis används koppar inom dricksvatten- och elledningar, elektronikkomponenter och ventiler. Aluminium används bland annat för tillverkning av cyklar, stegar, båtar och bildelar.
 • Energi – Exempel på energiråvaror är olja, kol och naturgas. Gemensamt för dessa råvaror är att de på olika sätt är kopplade till energiförbrukning. De är viktiga i den mån att de får världen att fungera i form av el, transport och uppvärmning. Exempelvis används olja i bensindrivna fordon och gas för matlagning och uppvärmning av hus.

2.2

Mjuka råvaror

Mjuka råvaror är råvaror som odlas och skördas. De är säsongsbundna och kan ruttna.

 • Jord och skogsbruk – Den första gruppen tillhörande mjuka råvaror är jordbruks- och skogsråvaror. Exempel på jordbruksråvaror är kakao, kaffe, apelsinjuice, bomull och timmer. De består alltså till majoriteten av råvaror som används inom drycker och textil till att producera kläder samt byggnation och konstruktion.
 • Spannmål – Den andra gruppen tillhörande mjuka råvaror är olika typer av spannmål, såsom vete, majs, sojabönor och ris. De består med andra ord av råvaror som främst används inom livsmedel.
 • Boskap och kött – Den tredje gruppen tillhörande mjuka råvaror är sådana med ursprung från boskapsdjur. Exempel på råvaror tillhörande denna kategori är nötkreatur och svin.

KAPITEL 3

Varför investera i råvaror?


Därför ska du investera i råvaror:

Det finns framförallt tre anledningar till att investera i råvaror. En investering ger din portfölj en högre diversifiering samtidigt som råvaror fungerar som utmärkt inflationshedge. Råvaror kan också användas för kortsiktig trading. Nedan kan du läsa om dem.

3.1

Diversifiering

Att investera i råvaror är ett utmärkt sätt att ge din investeringsportfölj en högre diversifiering. Råvaror har vanligtvis en negativ korrelation (deras priser rör sig i olika riktningar) eller en låg korrelation (deras priser rör sig inte i takt med varandra) med aktier.

Exempelvis tenderar olja och aktier att ha en negativ korrelation. Det betyder att stigande oljepriser traditionellt sett har bidragit till en svagare börsmarknad. Likaså är börsutvecklingen oftast starkare när oljepriset är lågt.

Exempel: Föreställ dig två olika portföljer, A och B. Portfölj A har 100 % exponering mot aktiemarknaden. Portfölj B har 70 % exponering mot aktiemarknaden och 30 % mot råvarumarknaden. Skulle aktiemarknaden sjunka med 50 % kommer Portfölj A att sjunka med lika mycket, medan Portfölj B endast sjunker med 35 % (förutsatt att råvarumarknaden är oförändrad).

3.2

Inflationshedge

Förutom diversifiering ses råvaror vara en inflationshedge. Exempelvis väljer många att investera i guld under tider av hög inflation och negativa börstrender. Hög inflation leder ofta till att råvarupriserna skjuter i höjden. Istället tenderar aktier att prestera bättre när inflationstakten är låg.

Vissa råvaror ses inte endast som en god hedge mot inflation på kort sikt, utan även ett skydd på lång sikt. Nedan kan du exempelvis se hur några av de mest kända fiatvalutorna (USD, CAD, EUR och CHF) stått sig mot guld under de senaste 80 åren. Samtliga har sjunkit i värde på lång sikt jämfört mot guld.

(Bildkälla: Priced in Gold)

3.3

Kortsiktig trading

Eftersom råvaror är relativt volatila lockar det till sig daytraders som vill tjäna pengar på de kortsiktiga prisfluktuationerna. Ju större prisförändringar, desto större möjlighet till att kunna tjäna mer pengar på kort sikt.

Exempelvis är det vanligt av daytraders att handla options- och terminskontrakt med råvaror som underliggande tillgång. Dock är dessa derivatinstrument förknippat med hög risk. Det är inget du bör handla ifall du är en nybörjare. Det kräver både erfarenhet och att man är påläst.

3.4

Populära råvaror

Nedan kan du läsa om de 8 mest populära råvarorna att investera i.

 1. Guld – Guld är en av de populäraste råvarorna att investera i på grund av dess egenskaper. Guld kan vara en bra hedge mot inflation och på lång sikt en god värdebevarare. Se guldpriset här
 2. Silver – Silver är en metall som används brett inom olika industriområden. Dess pris tenderar att röra sig mer än guld i takt med förändringar i utbud och efterfrågan. Se silverpriset här
 3. Olja – Olja, även kallat svart guld, är en av de mest populära råvarorna att investera i. Dess utbud är begränsat och råvaran utgör en stor del av världens energiförbrukning. Dess pris är bland annat känsligt för geopolitik, naturkatastrofer, pandemier, politiska konflikter och omställningen till grönt samhälle. Se oljepriset här
 4. Koppar – Koppar används brett inom tillverkningsindustrin för produktion av batterier, elkablar och motorer. Dess pris påverkas snabbt av både låg- och högkonjunkturer. Se kopparpriset här
 5. Naturgas – Naturgasen bildades i jordskorpan för miljontals år sedan. Precis som olja används naturgas främst för energiförbrukning, men är en mer naturvänlig råvara.
 6. Platina – Platina är en sällsynt metall som produceras främst i Sydafrika och Ryssland. Det gör dess pris mycket känsligt för händelser som sker i dessa länder. Se platinapriset här
 7. Palladium – Palladium är en av de mest sällsynta och dyraste metallerna i världen. Den största andelen palladium bryts i Sydafrika och Ryssland. Dess pris är därför känsligt för händelser som påverkar de två länderna. Se palladiumpriset här
 8. Aluminum – Aluminum är en eftertraktad metall då det har breda användningsområden. Aluminium kan hittas i allt från läskburkar till flygplan. Se aluminiumpriset här

KAPITEL 4

När ska man investera i råvaror?


Även om råvaror ses var en bra hedge mot inflation, samtidigt som det kan ge din portfölj en god diversifiering, är det inte enkelt att veta exakt när man bör investera i dem. Råvaror är nämligen mycket volatila vilket gör handel med dem komplext.

Deras priser är känsliga för många olika faktorer såsom politiska stridigheter och naturkatastrofer. Händelserna är svåra att förutse och det är inte enkelt att på förhand veta vilka konsekvenserna kommer att bli för olika råvarupriser.

Nedan kan du läsa om när det kan vara en god idé att investera i råvaror.

 1. Investera före perioder med hög inflation – Råvaror är en säkring mot inflation. Kan du lyckas tajma att investera i råvaror före perioder med hög inflation kan din avkastning bli mycket god. Råvarupriser tenderar nämligen att öka under perioder av ökad inflation. Som ett exempel ökade många råvarupriser rejält under sent 1970-tal och 1980-tal som en effekt av den höga inflationstakten som rådde i USA. Det är dock svårt att förutsäga exakt när en högre inflationstakt inträffar.
 2. Investera i perioder av lågkonjunktur – De flesta råvaror är cykliska. Det betyder att deras priser är känsliga för låg- och högkonjunkturer. Råvarupriser tenderar att sjunka under lågkonjunkturer som en konsekvens av lägre efterfrågan, och öka i tider av högkonjunktur på grund av ökad efterfrågan. Historiskt sett har det visat sig vara ett bra tillfälle att investera i råvaror under lågkonjunkturer. Priserna är under dessa tider tillfälligt pressade och tenderar att gå tillbaka till tidigare nivåer när ekonomin tagit sig ur lågkonjunkturen.
 3. Investera i tider av osäkerhet – Krig, politiska konflikter, naturkatastrofer och pandemier kan tillfälligt leda till att råvarupriser sjunker. Det skapar möjligheter för den långsiktige investeraren. Covid-19 pandemin är ett exempel på där oljepriset år 2020 sjönk till en rekordlågnivå på 18 USD per fat. Två år senare år 2022 stod priset plötsligt i 120 USD per fat. En ökning med ca 566 %.
 4. Investera i tider av låg aktivitet inom fordonsindustrin – Många metaller används för tillverkning av fordon. När det råder låg aktivitet inom fordonsindustrin tenderar metallpriserna att sjunka i takt med en minskad efterfrågan. Att investera under dessa tider kan det vara en god långsiktig investering. När aktiviteten i fordonsindustrin går tillbaka till tidigare nivåer ökar efterfrågan och metallpriserna. Platina och palladium är exempel på metaller vars pris är känsligt för fordonsindustrins efterfrågan.

KAPITEL 5

5 sätt att handla råvaror


Så investerar du i råvaror:

Nedan kan du läsa om olika sätt i hur du kan investera i råvaror.

5.1

CFD

CFD står på engelska för “Contract for Difference” och är ett kontrakt som tillåter dig att handla med en råvara utan att äga den underliggande tillgången. Handel med CFD-kontrakt sker inte direkt mellan köpare och säljare. Istället sker det direkt mot en mäklare som erbjuder handel med CFD-kontrakt. Det betyder att om du exempelvis investerar i guld genom CFD-kontrakt kommer du aldrig att äga den underliggande tillgången. eToro erbjuder handel med CFD-kontrakt.

En nackdel med att handla med CFD-kontrakt är att om mäklaren går i konkurs kan dina kontrakt komma att bli värdelösa. En fördel med att handla råvaror med CFD-kontrakt är det är enkelt samt att handel fungerar snabbt och smidigt. CFD-kontrakt tillåter dig dessutom att kunna handla med hjälp av hävstång.

Exempel: Du vill få exponering mot guldpriset. Du handlar CFD-kontrakt till en hävstång på x2. Det betyder att om priset på guld ökar med 2.00 % kommer din avkastning att bli 4.00 %. Om priset istället sjunker med 2.00 % kommer din avkastning att bli – 4.00 %.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Tips! Läs mer om CFD-handel här.

5.2

Certifikat

Hos Avanza har du möjlighet till att investera i råvaror genom certifikat. Certifikat är börshandlade värdepapper som följer prisutvecklingen för en underliggande tillgång. Precis som CFD-kontrakt tillåter certifikat möjligheten till att handla med hävstång. Det betyder att du kan få en betydligt högre avkastning uttryckt i procent än den faktiska prisutvecklingen.

Nedan kan du läsa om olika typer av certifikat som Avanza erbjuder.

 • Tracker certifikat – Ett tracker certifikat följer värdeutvecklingen för en underliggande tillgång 1:1. Det betyder att om exempelvis oljepriset ökar med 5 % kommer ditt investerade kapital att öka med precis lika mycket.
 • Bull och Bear certifikat – Bull och Bear certifikat följer också prisutvecklingen för en underliggande tillgång. De handlas dock oftast med hävstång och därmed chans till en högre avkastning. Om du tror att priset på en råvara kommer att stiga ska du handla Bull certifikat. Om du istället tror att priset på en råvara kommer att sjunka ska du handla Bear certifikat.

5.3

ETF

ETF står på engelska för “Exchange Traded Fund” och på svenska för börshandlad fond. Till skillnad från vanliga fonder, där din order inte direkt går igenom, handlas ETF:er direkt på börsen. Det betyder att handel med ETF:er går direkt till avslut, precis som när du handlar med aktier.

ETF:er är fysiskt uppbackade av den underliggande tillgången de representerar. Det betyder att de inte innehåller samma kreditrisk som CFD eller certifikat. ETF:er kan du handla direkt hos eToro. Det är ett effektivt sätt att få exponering mot råvaror utan att behöva äga dem fysiskt.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Tips! Läs vår guide om de bästa ETF:erna här.

5.5

Derivat

Hos Avanza finns möjligheten att handla råvaror med olika typer av derivat. Nedan kan du läsa om olika varianter av derivat.

 • Optioner – Är ett avtal mellan en köpare och säljare som ger köparen rätten att, på en i framtiden bestämd tidpunkt, antingen köpa eller sälja en finansiell tillgång till ett avtalat pris. Läs mer om optioner
 • Terminer – Är ett avtal som fungerar precis som en option. Skillnaden är dock att båda parter är tvungna att genomföra avtalet. Läs mer om terminer
 • Warranter – Ett hävstångsinstrument där innehavaren har rätt att antingen få sälja eller köpa en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris.

5.5

Fysisk råvara

Istället för att handla olika finansiella produkter kan du också investera fysiska råvaror. De mest vanliga råvarorna att handla fysiskt är guld, silver, platina och palladium. Förutom att du kan handla dem i form av smycken kan du investera i metallerna via tackor eller mynt. Detta sker hos en specialmäklare som specialiserar sig på handel med fysiska metaller.

Liberty Silver är ett svenskt företag där du kan köpa de fyra metallerna i fysisk form. Det är en seriös aktör vars verksamheten startade år 2008. Bolaget har samarbete med både producenter, fraktbolag och försäkringsbolag. Liberty Silver köper även flera olika värdemetaller, varpå du kan sälja till dem.

KAPITEL 6

8 populära råvaruaktier


Ett annat sätt att få exponering mot olika råvaror är att handla råvaruaktier. Råvaruaktier är aktier i bolag vars verksamhet innefattar exempelvis produktion, prospektering och leverans av råvaror.

Anledningen att investera i råvaruaktier är många. Delvis för att det är ett enkelt sätt att få exponering mot råvaror, men också för att deras vinster kan öka med mer än den underliggande råvaran när denne stiger i pris. Nedan listar vi 8 populära råvaruaktier.

6.1

Barrick Gold

Översikt:

• VD: Mark Bristow
• Grundades: 1983
• Huvudkontor: Toronto
• ISIN: CA0679011084

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Barrick Gold:

Barrick Gold är verksamma inom gruvsektorn och är mest känt för att utvinna guld. Övriga produkter innefattar koppar och silver. Det är ett globalt företag med verksamhet inom ett flertal världsdelar såsom Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Australien.

Funderar du på att investera i Barrick Gold? Deras aktie GOLD finns tillgänglig att handla här.

6.2

Freeport-McMoRan

Översikt:

• VD: Richard Adkerson
• Grundades: 1912
• Huvudkontor: Phoenix
• ISIN: US35671D8570

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Freeport-McMoRan:

Bolaget är ett gruvbolag och kallas även för Freeport. Freeport producerar många olika typer av metaller, såsom koppar, guld, olja och molybden. Bolaget är verksamma på global nivå verksamma i Asien, Europa, Sydamerika och Nordamerika. Freeport grundades i Texas och har idag sitt huvudkontor beläget i Phoenix.

Funderar du på att investera i Freeport-McMoRan? Deras aktie FCX finns tillgänglig att handla här.

6.3

Kosmos Energy

Översikt:

• VD: Andrew Inglis
• Grundades: 2003
• Huvudkontor: Bermuda
• ISIN: US5006881065

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Kosmos Energy:

Bolaget är ett olje- och gasbolag som grundades 2003 i Dallas, Texas. Man utvinner både olja och gas i Sydamerika och Afrika. Kosmos Energy fokuserar bland annat på djupvattenprospektering och produktion.

Funderar du på att investera i Kosmos Energy? Deras aktie KOS finns tillgänglig att handla här.

6.4

International Petroleum

Översikt:

• VD: Mike Nicholson
• Grundades: 2017
• Huvudkontor: Vancouver
• ISIN: CA46016U1084

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om International Petroleum:

Bolaget avknoppades från Lundin Petroleum år 2017 och är ett kanadensiskt olje- och gasbolag. International Petroleum fokuserar på exploatering, prospektering och distribution av olje- och byggförnödenheter globalt. Störst verksamhet är i Sydostasien och Europa.

Funderar du på att investera i International Petroleum? Deras aktie IPCO finns tillgänglig att handla här.

6.5

Tethys Oil

Översikt:

• VD: Magnus Nordin
• Grundades: 2001
• Huvudkontor: Stockholm
• ISIN: SE0017859259

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Tethys Oil:

Bolaget är verksamma inom energisektorn och fokuserar på prospektering och vidare exploatering av gas- och oljeförnödenheter. Fokus ligger på den globala marknaden. Bland annat distribueras olja och naturgas till kunder i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.

Funderar du på att investera i Tethys Oil? Deras aktie TETY finns tillgänglig att handla här.

6.6

Southern Copper

Översikt:

• VD: Oscar Gonzalez Rocha
• Grundades: 1952
• Huvudkontor: Phoenix
• ISIN: US84265V1052

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Southern Copper:

Bolaget är ett gruvbolag och ett dotterbolag till Americas Mining Corporation. Southern Copper driver ett antal gruvor i flera Sydamerikanska länder. Bland annat är bolaget verksamma i Mexico och Peru. Några av de metaller som bolaget producerar är zink, molybden och koppar.

Funderar du på att investera i Southern Copper? Deras aktie SCCO finns tillgänglig att handla här.

6.7

Reliance Steel & Aluminum

Översikt:

• VD: James Hoffman
• Grundades: 1939
• Huvudkontor: Los Angeles
• ISIN: US7595091023

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Reliance Steel & Aluminum:

Bolaget är ett metallgrossistföretag och fokuserar på att bearbeta och distribuera aluminium och stål. Huvudkontoret ligger i Los Angeles, men bolaget driver bearbetnings- och distributionscentra i hela USA. Exempel på bolagets produkter består av koppar, mässing, aluminium, specialstål och rostfritt stål.

Funderar du på att investera i Reliance Steel & Aluminum? Deras aktie RS finns tillgänglig att handla här.

6.8

Boliden

Översikt:

• VD: Mikael Staffas
• Grundades: 1931
• Huvudkontor: Stockholm
• ISIN: SE0017768716

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: TradingView)

Kort om Boliden:

Det svenska gruvbolaget är verksamma inom metallindustrin och fokuserar på prospektering, exploatering och distribution av basmetaller och ädelmetaller. De huvudsaklig metallerna som bolaget producerar är nickel, koppar, bly och zink.

Övriga produkter som bolaget tillverkar är kopparsulfat, järnsand och selen. Bolaget kunder återfinns inom många olika industrier. Den största andelen kunder består av bolag verksamma inom fordons- och byggindustrin.

Funderar du på att investera i Boliden? Deras aktie BOL finns tillgänglig att handla här.

Tips! Läs vår kompletta guide om bästa råvaruaktierna.

KAPITEL 7

8 populära råvarufonder


Commodity ETFs explained:

Om du är osäker på att investera direkt i en råvara eller en råvaruaktie kan du välja att köpa in dig i råvarufonder. Anledningen att investera i råvarufonder är många.

Delvis för att det är ett enkelt sätt att få exponering mot råvaror, men också för att det ger en god riskspridning. Dessutom är det ett enkelt alternativ ifall man är osäker på vilka råvaror eller råvarubolag man bör välja. Nedan listar vi 8 populära råvarufonder.

7.1

BGF World Mining A2

Översikt:

• Risknivå: 7 av 7
• Startdatum: 1997
• Förvaltningsavgift: 1.75 %
• ISIN: LU0075056555

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”BGF World Mining A2”:

Fonden investerar i bolag som främst är verksamma inom gruvsektorn och/eller produktion av ädel- och basmetaller samt mineraler. Det totala fondinnehavet består av minst 70 % aktier och fonden investerar inte i råvaror av fysisk form.

Funderar du på att investera i fonden? BGF World Mining A2 finns tillgänglig att handla hos Avanza.

7.2

Allianz Global Metals and Mining A EUR

Översikt:

• Risknivå: 6 av 7
• Startdatum: 2011
• Förvaltningsavgift: 1.80 %
• ISIN: LU0589944643

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”Allianz Global Metals and Mining A EUR”:

Fonden investerar främst i råvarurelaterade företag på den globala marknaden. Bolagen som fonden investerar i arbetar bland annat med ädelmetaller, järn och andra malmer, icke järnhaltiga metaller, stål, diamanter och industriella salter.

Funderar du på att investera i fonden? Allianz Global Metals and Mining A EUR finns tillgänglig att handla hos Avanza.

7.3

JPM Global Natural Resources A (acc) EUR

Översikt:

• Risknivå: 6 av 7
• Startdatum: 2004
• Förvaltningsavgift: 1.50 %
• ISIN: LU0208853274

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”JPM Global Natural Resources A (acc) EUR”:

Fonden investerar minst 67 % av totala fondkapitalet i naturresursbolag globalt, inklusive tillväxtmarknader. Dessa företag verkar bland annat inom prospektering, utveckling, raffinering, produktion och marknadsföring av naturresurser.

Funderar du på att investera i fonden? JPM Global Natural Resources A (acc) EUR finns tillgänglig att handla hos Avanza.

7.4

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Översikt:

• Risknivå: 6 av 7
• Startdatum: 2012
• Förvaltningsavgift: 0.39 %
• ISIN: US46434G8481

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF”:

Fonden är en ETF som speglar utvecklingen för MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Det är ett index som består av aktier i globala företag som huvudsakligen är engagerade i gruvdrift, utvinning eller produktion av diversifierade metaller, exklusive guld och silver.

Funderar du på att investera i fonden? iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF finns tillgänglig att handla hos Avanza.

7.5

Swedbank Robur Transition Energy A

Översikt:

• Risknivå: 6 av 7
• Startdatum: 1994
• Förvaltningsavgift: 1.25 %
• ISIN: SE0000538969

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”Swedbank Robur Transition Energy A”:

Fonden är aktivt förvaltad med fokus på temat hållbar energiomsättning. Det betyder att fonden endast investerar i bolag som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Fonden investerar kapital i både små och stora bolag. En viktig del i fondens strategi är att genomföra bolags-, sektor- och regionsanalyser.

Funderar du på att investera i fonden? Swedbank Robur Transition Energy A finns tillgänglig att handla hos Avanza.

7.6

Global X Copper Miners ETF

Översikt:

• Risknivå: 7 av 7
• Startdatum: 2008
• Förvaltningsavgift: 0.65 %
• ISIN: US37954Y8306

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”Global X Copper Miners ETF”:

Fonden är en ETF som ger investerare exponering mot ett brett utbud av koppargruvföretag runtom i hela världen. Fonden följer Solactive Global Copper Miners v2-index. Fonden grundades år 2008 och investerar minst 80 % av sina tillgångar i bolag med exponering mot inom kopparindustrin.

Funderar du på att investera i fonden? Global X Copper Miners ETF finns tillgänglig att handla hos Avanza.

7.7

BGF Natural Resources Fund Class A2 USD

Översikt:

• Risknivå: 6 av 7
• Startdatum: 2011
• Förvaltningsavgift: 1.50 %
• ISIN: LU0612318385

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD”:

Fonden investerar minst 70 % av fondkapitalet i bolag som ägnar sin huvudsakliga verksamhet åt naturtillgångar, såsom jordbruk, gruvdrift och energi. Fonden kan också använda sig av finansiella derivatinstrument vilka följer utvecklingen för en eller flera underliggande tillgångar. Basvalutan för fonden är amerikanska dollar.

Funderar du på att investera i fonden? BGF Natural Resources Fund Class A2 USD finns tillgänglig att handla hos Avanza.

7.8

Allianz Global Water AT EUR

Översikt:

• Risknivå: 6 av 7
• Startdatum: 2018
• Förvaltningsavgift: 2.05 %
• ISIN: LU1890834598

Utveckling 5 år:

(Bildkälla: Avanza)

Kort om ”Allianz Global Water AT EUR”:

Fonden är aktivt förvaltad. Fokus ligger på att nå långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i globala företag med exponering mot vatten, inom området vattenresursförvaltning i enlighet med “SDG-Aligned Strategy”. Högst 10 % av totalt fondkapital får investerar i andra typer av aktier.

Funderar du på att investera i fonden? Allianz Global Water AT EUR finns tillgänglig att handla hos Avanza.

Tips! Läs vår guide om de bästa råvarufonderna.

KAPITEL 8

Handla råvaror på 5 minuter


För att kunna investera i en råvara kan du öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste på vår webbplats är eToro. Dom har låga avgifter i Sverige. Med över 20 miljoner kunder globalt.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mejl, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj råvara

När du har pengar på ditt konto kan du välja valfri råvara som investering. I detta exempel väljer vi att söka efter olja och klickar på köpknappen.

6. Köp råvara

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Ange order”.

Bra jobbat, du har nu investerat i en råvara!

KAPITEL 9

4 risker att ta hänsyn till


Nedan kan du läsa om de me mest betydelsefulla riskerna med att investera i råvaror.

 • Volatilitet – Råvaror är allmänt kända för att vara volatila. Det betyder att de tenderar att svänga kraftigt i pris på grund av olika faktorer (se kapitel 2). Vissa råvaror är mera volatila än andra. Exempelvis är silver betydligt mer volatilt än guld. Silverpriset tenderar att röra sig i samma mönster som guld, men betydligt kraftigare. Läs om vad volatilitet betyder här
 • Svårt att tajma marknaden – Det går inte att veta exakt när man bör investera i en tillgång. Om du exempelvis hade investerat i guld år 2011 när en uns (once på engelska, 1 once = 28.3495 gram) kostade ca 1 700 USD hade det år 2021 fortfarande varit värt ungefär lika mycket. Hade du däremot köpt guld år 2015 när det kostade ca 1 000 USD hade du gjort en avkastning på ca 70 % fram tills 2021.
 • Råvaror skapar inte värde – Till skillnad från aktier, producerar råvaror inget värde över tid. Om du exempelvis köper en silvertacka idag, lägger den under din säng och väntar i 10 år kommer det fortfarande endast vara en silvertacka. Det enda som tillför något av värde till en råvara är om dess efterfrågan ökar eller utbud sjunker, varpå dess pris påverkas i positiv riktning. Därför finns alltid risken att en råvara inte utvecklar sig positivt under den tidsperiod då du ligger investerad i den.
 • Politiska beslut – Gemensamt för alla råvaror är att de är känsliga för politiska beslut som tas på både nationell och global nivå. Exempelvis kan politiska beslut i Sydafrika leda till att priset på palladium och platina ökar eller sjunker, precis som politiska beslut i Mellanöstern kan påverka oljepriset i både positiv och negativ riktning.

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

I grund och botten påverkas råvarupriser av relationen mellan utbud och efterfrågan. Det finns i sin tur flera nyckelfaktorer som påverkar dem på olika sätt. Typiska nyckelfaktorer är:

 • Politiska konflikter
 • Naturkatastrofer
 • Pandemier
 • Låg- och högkonjunktur
 • Krig
 • Spekulation

Nedan kan du läsa om olika sätt att investera i råvaror.

 1. CFDeToro oerbjuder handel med CFD:s vilka är kontrakt som tillåter dig att handla med en råvara utan att äga den underliggande tillgången
 2. Certifikat – Hos Avanza har du möjlighet till att investera i råvaror genom certifikat vilka följer prisutvecklingen för en underliggande tillgång.
 3. ETF – På svenska kallas ETF:er för börshandlade fonder, vilka du enkelt kan handla med hos eToro.
 4. Derivat – Hos Avanza kan du välja att investera i råvaror genom att handla med olika derivat, såsom optioner, terminer och warranter.
 5. Fysisk råvara – Hos Liberty Silver kan du handla metaller i fysisk form i form av plattor eller mynt.

Anledningarna till varför råvarupriser stiger är många. Det beror bland annat på att fraktkostnaderna ökar och starkare global efterfrågan i kombination med utbudsproblem.

Det finns framförallt tre anledningar till att investera i råvaror, diversifiering, inflationshedge och kortsiktig trading.

 1. Diversifiering – Att investera i råvaror är ett utmärkt sätt att ge din investeringsportfölj en högre diversifiering. Råvaror har vanligtvis en negativ korrelation eller en låg korrelation med aktier.
 2. Inflationshedge – Råvaror ses också vara en god tillgång att äga i tider av hög inflation. Ett exempel på en råvara vars pris tenderar att stiga i tider av hög inflation är guld.
 3. Kortsiktig trading – Eftersom råvaror är relativt volatila lockar det till sig day traders. Daytraders ser till tjäna pengar på de kortsiktiga prisfluktuationerna. Ju fler desto bättre.

Det är svårt att säga när man exakt bör investera i råvaror. Historiskt har det dock visat sig förmånligt att investera i råvaror innan inflation, under lågkonjunktur eller vid tillfälliga osäkra tider.

Råvaror är naturligt förekommande basmaterial vilka kan bearbetas till att skapa produkter, tjänster eller energi. Råvaror grupperas in i två olika kategorier – hårda och mjuka råvaror.

 • Hårda råvaror – Definitionen av hårda råvaror är metaller och energiresurser vilka bryts eller utvinns från naturkällor, såsom guld, silver, koppar, platina och palladium.
 • Mjuka råvaror – Mjuka råvaror är sådana som odlas och skördas. Exempel på mjuka råvaror är nötkreatur, svin, kaffe, kakao, apelsinjuice och timmer.
-->

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *