DEN ULTIMATA GUIDEN

VAD BETYDER VOLATILITET?

Volatilitet är ett nyckeltal som ger en fingervisning på hur mycket en finansiell tillgångs kurs kan tänka att svänga. Nyckeltalet baseras på den finansiella tillgångens utveckling de senaste 30 dagarna och mäter kursens standardavvikelse från medelvärdet under perioden. Denna ultimata guide består av 2,000+ ord, 5 st videos och har en uppskattad lästid på 15 minuter. Vi lär dig allt om volatilitet och hur du kan använda det för dina investeringar.

 • Allt om volatilitet, råvaror och aktier med hög volatilitet, VIX-index, BETA-tal risker, och mycket mer
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och välj en aktiemäklare
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad betyder volatilitet?


What is volatility:

Volatilitet, eller “volla”, beskriver hur mycket priset på en finansiell tillgång svängt under en viss period. Det kan därmed påvisa att liknande kursrörelser i framtiden. Volatilitet är ett nyckeltal som mäts i procent. Exempelvis kan volatiliteten mätas för en enskild aktie, index eller råvara.

Volatiliteten baseras på den finansiella tillgångens utveckling de senaste 30 dagarna. Som investerare kan det vara en god idé att hålla ett öga på volatiliteten, både för en enskild finansiell tillgång, men också volatiliteten för marknaden.

1.1

Vad visar volatilitet?

Volatilitet ger dig en fingervisning om hur mycket priset på en tillgång tenderar att svänga på kort sikt.

 • Hög volatilitet – När en finansiell tillgång visar på hög volatilitet betyder det att dess kurs tenderar att svänga kraftigt på kort sikt.
 • Låg volatilitet – När en finansiell tillgång visar på låg volatilitet betyder det att dess kurs tenderar att svänga mindre på kort sikt.

Hög och låg volatilitet

Skillnaden mellan hög och låg volatilitet är att hög volatilitet betyder större svängningar och signalerar större osäkerhet. En låg volatilitet betyder istället mindre svängningar och signalerar större säkerhet och stabilitet på marknaden.

En finansiell tillgång har inte alltid samma volatilitet. Den kan komma att skifta under olika tidsperioder. Vad som bidrar till att den skiftar kan även ändras över tid. Volatiliteten kan exempelvis påverka av politiska oroligheter, inflation, räntemarknaden, pandemier och handelskonflikter.

1.2

Är hög eller låg volatilitet bäst?

Det finns inget som är bättre än det andra. Frågan är hur du ställer dig till risk och avkastning.

 • Hög volatilitet – Innebär att en tillgång tenderar att röra på sig mer under kort sikt. Hög volatilitet kan tolkas som både negativt och positivt. Det negativa syftar till risken att kursen kan sjunka kraftigt. Vad som är positivt med hög volatilitet är att kursen kan stiga kraftigt.
 • Låg volatilitet – Innebär att en tillgång tenderar att röra på sig mindre under kort sikt. Det kan också tolkas som positivt och negativt. Det negativa syftar till att kursen har svårare för att röra sig kraftigt uppåt som en tillgång med hög volatilitet. Vad som är positivt med låg volatilitet är att risken för kapitalförlust är lägre.

KAPITEL 2

Hur handlar man på volatilitet?


Att handla med volatilitet:

Volatilitet är oftast förknippat som något dåligt och riskfyllt. Faktum är att det dock skapar möjligheter både för den kortsiktiga och långsiktiga investeraren. Dessutom finns möjlighet att spekulera i ökad/minskad volatilitet.

Dessa tre vägar beskrivs under kommande rubriker.

2.1

Kortsiktigt

När du investerar på kort sikt vill du gärna att kursen ska röra sig kraftigt för att det ska uppstå möjligheter till vinsthemtagning. Därför är det mer intressant att investera i finansiella tillgångar med hög volatilitet eftersom det finns en chans till en högre avkastning. En stabil finansiell tillgång har inte lika god chans att ge dig en hög avkastning på kort sikt.

Dock bör man vara förberedd på den ökade risken. Det kan lika gärna gå åt andra hållet. En volatilitet på 20 % betyder att kursen tidigare gått upp/ner 20 % i förhållande till medelvärdet. Ha det i åtanke innan du börjar investera i en tillgång med hög volatilitet på kort sikt.

2.2

Långsiktigt

Volatilitet säger mer om ett företags aktie än dess verksamhet. Om du är en långsiktig investerare tittar du framförallt på ett bolags fundamentala data och nyckeltal. Det vill säga sådant som långsiktigt driver ett bolags aktiekurs.

Exempel på fundamentala nyckeltal är omsättning, vinst, kassaflöde och eget kapital. Om en aktiekurs plötsligt sjunker kraftigt, allt annat lika, bör du se det som en god investeringsmöjlighet. Läs igenom exemplet nedan för att förstå varför.

Exempel: Bolag AB är värderat till 20 Mnkr och har en total vinst på 1 Mnkr. Företaget är stabilt på grund av dess starka position inom sin bransch. Dessutom är bolaget finansiellt stabilt med låga skulder och höga kassaflöden. Det råder oroliga börstider vilket får Bolag AB:s aktie att bli mer volatil. Värderingen sjunker med 50 % till 10 Mnkr. Bör du investera?

Förutsatt att bolagets verksamhet rullar på som vanligt bör du se dess låga värdering som en god investeringsmöjlighet. Om du hade investerar i bolaget när det var värderat till 20 Mnkr hade din avkastning blivit 5 % per år (1 / 20). En investering i bolaget till en värdering på 10 Mnkr ger dig en avkastning 10 % per år (1 / 10).

2.3

Investera i volatiliteten (VIX-index)

VIX-index, även kallat skräckindex, är ett mått som mäter den förväntade volatiliteten för marknaden de kommande 30 dagarna. Det finns tre olika typer av VIX-mått vilka mäter tre olika index.

 1. VIX S&P 500 – Försöker mäta volatiliteten för S&P 500.
 2. VXN Nasdaq 100 – Försöker mäta volatiliteten för Nasdaq 100.
 3. VXD Dow Jones – Försöker mäta volatiliteten för Dow Jones.

VIX-måttet använder sig av en skala från 0 till 100. Ett högt tal signalerar att marknaden tror att de kommande 30 börsdagarna kommer att bli turbulent. Ett lågt tal säger istället att de kommande 30 börsdagarna kommer att vara lugn och behaglig.

VIX-index beräknas i realtid från optionspriserna på S&P 500 och kan utläsas som en procentsats. Det kan vara en god idé att ta dig en titt på VIX-måttet för att få dig en bra överblick över marknadssentimentet.

OBS: VIX-index är inte ett mått som visar på 100 % säkerhet. Måttet baseras endast på förväntningar kring hur börsen kommer att utveckla sig de kommande 30 börsdagarna. Det är ingen som egentligen vet hur börsen kommer att utvecklas på kort sikt. Den kan gå både upp och ner.

KAPITEL 3

Räkna ut volatilitet


Räkna ut volatilitet med Excel:

Volatilitet baseras på den finansiella tillgångens utveckling de senaste 30 dagarna och mäter kursens standardavvikelse från medelvärdet under perioden.

För att beräkna standardavvikelsen gör du på följande sätt. Du tar en tillgångs medelvärde dividerat med kvadraten av avvikelserna från medelvärdet, följt av roten ur densamma. Nedan kan du se hur de matematiska formlerna ser ut för att kunna räkna ut standardavvikelse och volatilitet.

3.1

Matematisk formel

Nedan ser du den matematiska formeln för att räkna ut standardavvikelse.

Nedan ser du den matematiska formeln för att räkna ut volatilitet.

Om du vill veta hur man kan räkna ut volatilitet i Excel kan du se videon längst upp i detta kapitel.

3.2

Vart hittar jag en aktiens volatilitet?

Det kan vara krångligt att räkna ut volatiliteten. Som tur är behöver du oftast inte själv räkna ut den. Oftast visas det redan hos din mäklare för varje finansiell tillgång. Bilden nedan är ett exempel från Avanza som visar på Apples (AAPL) volatilitet i juli år 2022.

Under denna tidsperiod var finansmarknaden skakig på grund av rädsla för hög inflation och räntehöjningar. Speciellt Tech-aktier var utsatta under denna period. Det bidrog till att Apple hade en relativ hög volatilitet på 35.55 %. Detta på en aktie vilken vanligtvis kan ses som en relativt stabil aktie att äga.

KAPITEL 4

Volatilitet vs Beta-tal


What is Beta? – MoneyWeek investment tutorials:

Volatilitet mäter hur mycket en enskild finansiell tillgång svängt i förhållande till sitt eget medelvärde under de senaste 30 dagarna. Beta-talet talar istället om hur mycket en tillgång svänger i förhållande till börsen.

4.1

Hur fungerar beta-tal?

Till skillnad från volatilitet, som endast tar hänsyn till en enskild tillgång, mäter beta-talet hur mycket en tillgång svänger i förhållande till börsen. Det kan exempelvis handla om en specifik aktie som ställs mot ett jämförelseindex, såsom OMXS30 (de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen) eller S&P 500 (de 500 största bolagen i USA), i vilket bolaget ingår.

 • Beta-tal över 1 – Betyder att en finansiell tillgång svängt mer än börsen under mätperioden.
 • Beta-tal 1 – Betyder att en finansiell tillgång svängt lika mycket som börsen under mätperioden.
 • Beta-tal under 1 – Betyder att en finansiell tillgång svängt mindre än börsen under mätperioden.

Beta-talet ses oftast som ett jämförelseindex. Man använder beta-talet för att få någon typ av fingervisning på hur mycket exempelvis en aktiekurs kan förväntas gå upp/ner i förhållande till börsen.

4.2

Är volatilitet eller beta-tal bäst?

Det finns inget som är rätt eller fel. Dessa nyckeltal mäter kursrörelser, men på helt olika sätt. En aktie kan visa på en låg volatilitet på 15 %, samtidigt som marknaden rört sig betydligt lägre än så. Det är inget som volatiliteten för den enskilda aktien tar hänsyn till, vilket beta-talet gör.

Det absolut bästa är att ta hänsyn till båda nyckeltalen för att få en heltäckande bild om en tillgångs kursrörelser. En aktie som visar en volatilitet på 15 % och ett beta-tal på under 1 bör tolkas som lägre risk än en aktie som visar en volatilitet på 15 % och ett beta-tal på över 1.

Tips! Se aktiekurser live här.

KAPITEL 5

Tillgångar med hög volatilitet


Volatiliteten varierar mellan olika typer av finansiella tillgångar. Detta återspeglar därmed även tillgångens risknivå. Nedan kan du läsa om några av de tillgångarna med högst volatilitet.

5.1

Aktier

Aktiekurser är volatila på kort sikt. De är nämligen utsatta för alla möjliga faktorer, såsom ränterisk, inflationsrisk, kreditrisk, bolagsrisk och marknadsrisk. Speciellt tillväxtbolag är utsatta för extrem volatilitet.

Tillväxtbolag är sådana som växer snabbt sett till omsättning och vinst. Grafen nedan visar kursutvecklingen för Coca-Cola (svart färg) och Celsius (blå färg) vilka är verksamma inom dryckesbranschen.

Coca-Cola ses vara en så kallad “slow grower” med stabila kassaflöden och låg tillväxt. Celsius är istället ett tillväxtbolag med hög omsättningstillväxt och vars aktiekurs är betydligt mer volatila på kort sikt. Coca-Cola kan ses som en bättre investering då risken varit lägre.

(Bildkälla: Bartchart)

5.2

Råvaror

Råvaror kan vara mycket volatila på kort sikt. Vissa sticker ut mer än andra. Nedan kan du läsa om några av de mest volatila råvarorna.

 • Olja – Oljepriset påverkas bland annat av krig, naturkatastrofer, politiska konflikter och OPEC. Se dagens oljepris här.
 • Silver – Silverpriset påverkas bland annat av efterfrågan från tillverkningsindustrin och spekulation. Se dagens silverpris här.
 • Platina – Platinapriset påverkas bland annat av fordonsindustrin, utbudet av palladium och politiska konflikter. Se dagens platinapris här.
 • Palladium – Palladiumpriset påverkas bland annat av fordonsindustrin, utbudet av platina och naturkatastrofer. Se dagens palladiumpris här.

Anledningen till varför naturkatastrofer, tillverkningsindustrin, krig och hög- och lågkonjunkturer påverkar dessa råvaror har att göra med relationen mellan utbud och efterfrågan.

De är alla cykliska tillgångar, vilket betyder att efterfrågan och utbud kan ändras snabbt utifrån ovan nämnda faktorer. Det får en direkt påverkan på deras priser som snabbt anpassar sig till de nya situationerna.

Tips! Läs vår guide om att investera i råvaror.

5.3

Kryptovalutor

Kryptovalutor har hittills visat på hög volatilitet. Det är en relativt omogen marknad där antalet investerare är lågt jämför med exempelvis aktie- och råvarubörsen. Ett lågt antal investerare i kombination med hög spekulation leder till en ökad volatilitet.

Bitcoin är den mest kända kryptovalutan vars kursrörelser kan sträcka sig allt från 10 % – 15 % på endast en dag. Det finns andra kryptovalutor med betydligt högre volatilitet än så. Dogecoin är ett bra exempel på en kryptovaluta vars kurs skiftar snabbt på kort sikt. År 2020 låg dess kurs på 0.0027 USD som sedan steg till 0.64 USD år 2021. Ett år senare 2022 var dess kurs nere på 0.069 USD.

Läs mer om kryptovaluta här

KAPITEL 6

3 risker att tänka på


Peter Lynch – “I love volatility”:

Titta på det korta videoklippet ovan. Klippet är inspelat från en livesändning av Peter Lynch där han ger sin syn på volatilitet. Få investerare gillar volatilitet lika mycket som honom. Han menar på att volatilitet är något man som investerare måste vänja sig vid då det inte helt går att undvika.

Man måste lära sig att leva med volatilitet. Istället för att bli rädd kan man se till att utnyttja stora kursrörelser till sig egen fördel genom att investera under oroliga tider och hålla innehaven på lång sikt. Dock bör man vara uppmärksam på att hög volatilitet kommer med risker. Dessa bör du känna till. Läs om dem nedan.

3 risker att tänka på:

 • Psykologiskt tufft – Att investera i tillgångar med hög volatilitet kräver ett starkt psyke. Man bör vara beredd på att en aktie med hög volatilitet plötsligt kan sjunka med 40 % under mycket kort sikt. Det är annars lätt hänt att hög volatilitet kan tära på en psykiskt. Det kan exempelvis påverka din sömn om du ständigt oroar dig.
 • Leda till irrationella beslut – Om du inte är psykologiskt redo för hög volatilitet kan det leda till att du i rädsla för att förlora pengar börjar ta irrationella beslut. Det finns inget som är så farligt som att börja ta investeringsbeslut baserat på känslor. Människan baserar majoriteten av dess beslut baserat på känslor.
 • Högre kapitalförluster – Hög volatilitet innebär en högre risk för större kapitalförluster. Ju högre kapitalförlusterna är, desto svårare är det att hämta sig från dem. En kapitalförlust på 50 % kräver en värdeökning på 100 % för att gå plus, minus, noll.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *