DEN ULTIMATA GUIDEN

BÄSTA RÅVARUFONDER

Råvarufonder är fonder som exponerar sig mot bolag som arbetar med råvaror. Börshandlade fonder (ETF:er) kan, utöver att investera i råvarubolag, exponera sig direkt mot den fysiska råvaran. Denna guide består av 4,000+ ord och 2 videor. Vi redogör bland annat för vilka 15 råvarufonder som presterat bäst under en 5-årsperiod.

 • Allt om råvarufonder, olika kategorier, var de går att köpa, fördelar/nackdelar och mycket mer.
 • Jämför aktiemäklare i vår tabell och köp en råvarufond på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Aktiemäklare - April 2024

Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

15 bästa råvarufonderna


I följande kapitel presenteras vilka råvarufonder som presterat bäst under en 5-årsperiod, dvs. mellan 2019 och 2023. Jämförelsen gäller enbart aktiefonder. I kapitel 3 kan du läsa om några av fonderna i detalj.

15 bästa råvarufonder 2019 – 2023:

Råvarufond Utv. 5 år Exponering
1 BNP Paribas Aqua C C 80.55 % Vattenresurser
2 RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR 76.13 % Vattenresurser
3 Allianz Global Water AT EUR 68.52 % Vattenresurser
4 BGF World Mining A2 64.17 % Metaller
5 BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD 60.21 % Metall och energiråvaror
6 BGF World Energy A2 57.89 % Energiråvaror
7 JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 54.51 % Metall och energiråvaror
8 CPR Invest Global Resources A USD Acc 43.40 % Energiråvaror
9 abrdnI-World Resources Equity S Acc USD 42.22 % Metall och energiråvaror
10 Franklin Natural Resources A(acc)USD 40.02 % Energiråvaror
11 Schroder ISF Global Energy A Acc USD 35.05 % Energiråvaror
12 Allianz Global Metals and Mining A EUR 31.51 % Metaller
13 DWS Invest Global Agribusiness LC 30.22 % Jordbruk
14 CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc 22.86 % Metaller
15 Pictet-Nutrition P EUR 21.92 % Jordbruk

(Tabell uppdaterad februari 2024)

OBS: Fonderna i tabellen ovan är aktiefonder med inriktning mot råvarubranschen. För mer information om ETF:er med inriktning mot fysisk råvara, gå till kapitel 6.

KAPITEL 2

Vad är en råvarufond?


Klassiska fonder med inriktning mot råvarubranschen investerar kapital i råvarubolag. Det betyder att råvarufonderna stiger på börsen när bolagen de investerar i stiger i värde på börsen.

Råvarufonderna kan primärt delas in i 3 kategorier baserat på vilka typer av bolag de exponerar sig mot. Bolagen kan antingen arbeta med hårda råvaror eller mjuka råvaror, alternativt energiråvaror.

2.1

Olika typer av råvarufonder

1. Fonder med hårda råvaror

Fonder med hårda råvaror investerar i bolag som arbetar med olika typer av metaller. Det finns både ädelmetaller (guld, silver och platina, m.m.) och basmetaller (aluminium, järn och zink, m.m.). Dessa utvinns eller bryts från jorden. Nedan ser du exempel på tre råvarufonder inom denna kategori.

Läs om denna kategori i kapitel 3.

2. Fonder med mjuka råvaror

Fonder med mjuka råvaror investerar i olika bolag som jobbar med jordbruksprodukter eller träslag. Råvaror inom denna kategori antingen odlas eller föds upp. Exempel på mjuka råvaror är fläskkött, majs, kakao och socker. Nedan ges exempel på tre råvarufonder inom denna kategori.

Läs om denna kategori i kapitel 4.

3. Fonder med energiråvaror

Energiråvarufonder investerar i olika typer av bolag som arbetar med råvaror vilka används för att utvinna energi av olika slag i form av el, värme och transportmedel. Exempel på energiråvaror är olja, naturgas och uran. Nedan ges exempel på tre råvarufonder inom denna kategori.

Läs om denna kategori i kapitel 5.

2.2

Varför investera i råvarufonder?

Nedan presenteras argument som talar för att råvarufonder kan vara en god investering. Totalt nämns tre argument.

 • Bred diversifiering – Genom att investera i råvarufonder får man en bred exponering mot olika typer av råvarubolag. Vidare får man även en geografisk riskspridning då de flesta råvarufonder investerar kapital i bolag etablerade inom olika länder. Detta i jämförelse mot att köpa enstaka aktier.
 • Lägre bolagsrisk – Med bolagsrisk menas händelser som påverkar det enskilda bolaget. Exempel på sådana är dåligt ledarskap, arbetsolyckor och ökade produktkostnader. När du investerar i råvarufonder minskar du den bolagsspecifika risken. Köper du istället enstaka råvaruaktier tar du en större bolagsrisk.
 • En expert förvaltar ditt kapital – Att placera sitt sparkapital i råvarufonder är ett enkelt sätt att få exponering mot råvarumarknaden utan att själv behöva analysera den noggrant. Detta sköts istället av fondförvaltaren. Denne arbetar heltid åt att undersöka pristrender och analysera enskilda råvarubolag.

Läs om argumenten i detalj i kapitel 6.

KAPITEL 3

Hårda råvarufonder


Hårda råvarufonder placerar kapital i bolag vars verksamheter omfattar olika typer av metaller. Exempelvis ädelmetaller såsom guld, silver och platina, eller basmetaller såsom aluminium, järn och zink. Dessa metaller extraheras och utvinns från jordens resurser.

3.1

Hur påverkas deras kurser?

Nedan presenteras olika händelser som tenderar att påverka hårda råvarupriser. Indirekt påverkar de också fonderna som ligger exponerade mot denna råvarusektor.

 • Geopolitik – Politik på internationell nivå spelar en stor roll för utvecklingen av diverse hårda råvarupriser. Exempelvis är Chile den största kopparproducenten i världen. Om Chile skulle hamna i politiska konflikter med andra länder kan de exempelvis välja att tillfälligt sänka sin export, vilket troligtvis skulle leda till stigande kopparpris på världsmarknaden.
 • Konjunkturläget – Metaller som silver och koppar anses vara cykliska metaller. De används inom både tillverkning och industri varpå priset tenderar att röra sig i takt med hur konjunkturläget förändras. Under lågkonjunkturer tenderar priset att sjunka. Tvärtom ökar deras priser i samband med högkonjunktur. Detta då efterfrågan på metallerna sjunker, respektive ökar, under en låg- och högkonjunktur.
 • Tillfälligt utbud – Om det tillfälliga utbudet av en metall blir tillfälligt lägre eller högre kan det påverka priset på råvaran. Exempelvis är brytningen av metallen palladium mycket koncentrerad till Ryssland och Sydafrika. År 2000 skedde störningar av palladiumutbudet i Ryssland. Det ledde till att palladiumpriset ökade till en rekordhög nivå.

Exempel på händelse

Exempel: Den amerikanska bostadsbubblan sprack år 2008. Det ledde till att världsekonomin övergick till en lågkonjunktur. En bra indikator på konjunkturläget i världen är silverpriset, vars pris tenderar att öka i högkonjunktur och sjunka i lågkonjunktur.

Grafen nedan (Graf A) visar hur silvret sjönk i samband med finanskrisen från 25 USD till 14 USD. Det vill säga att priset sjönk med cirka 44 %. BGF World Mining A2 är en råvarufond som investerar i bolag som arbetar med olika typer av metaller och bland annat silver. Det sjunkande silverpriset, samt övriga metallpriser, ledde till att fondkursen sjönk kraftigt (Graf B).

Silver prisutveckling, 2005 – 2011:

(Bildkälla: Macrotrends – Graf A)

BGF World Mining A2 kursutveckling mätt i procent, 2005 – 2011:

(Bildkälla: Nordnet – Graf B)

3.2

Exempel på 2 hårda råvarufonder

Nedan presentas exempel på två råvarufonder med inriktning mot hårda råvaror. Läs om deras respektive investeringsfilosofi, startdatum, avgifter och hur de exponerar sitt fondkapital.


1. BGF World Mining A2

Denna råvarufond investerar minst 70 % av sina totala tillgångar i bolag etablerade inom gruvsektorn och utvinning av ädel- och basmetaller samt mineraler.

Fonden ger främst exponering mot bolag etablerade i Kanada, Australien och USA. Dessa länder står för totalt för 70 % av fondens totala tillgångar. Övriga länder den har exponering mot är Brasilien, Schweiz och Storbritannien.

Funderar du på att investera i fonden? BGF World Mining A2 finns tillgänglig att handla hos Avanza.

Övrig information:

 • ISIN: LU0075056555
 • Förvaltare: BlackRock
 • Startdatum: 1997
 • Förvaltningsavgift: 1.75 %
 • Kursutveckling 5 år: 64.17 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år mätt i procent:

(Bildkälla: Avanza)


2. CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc

Denna råvarufond placerar kapital i gruvbolag vilka huvudsakligen arbetar med brytning av guld eller andra metaller och mineraler. Man har som mål att överträffa “NYSE Arca
Gold Miners Net Return Index”. Det är ett index som speglar utvecklingen för gruvbolag som utvinner guld.

Fonden har inget speciellt fokus vad gäller bolagens geografiska inriktning. I slutet av år 2023 låg dock lite över 60 % av fondens tillgångar placerade i bolag med säte i Kanada. Övriga länder vilka man hade stor exponering mot var USA, Sydafrika och Australien.

Funderar du på att investera i fonden? CPR Invest Global Gold Mines finns tillgänglig att handla hos Avanza.

Övrig information:

 • ISIN: LU1989766289
 • Förvaltare: Amundi
 • Startdatum: 2020
 • Förvaltningsavgift: 1.70 %
 • Kursutveckling 5 år: 22.86 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år mätt i procent:

(Bildkälla: Nordnet)

KAPITEL 4

Mjuka råvarufonder


Råvarufonder med inriktning på agrikultur och skogsbruk investerar i bolag som arbetar med jordbruksprodukter och trämaterial. Dessa tillgångar kommer från odling eller uppfödning. Exempel på sådana är griskött, vete, apelsinjuice och kaffe.

4.1

Hur påverkas deras kurser?

Nedan presenteras typiska händelser som tenderar påverka priset på mjuka råvaror och därmed även kursutvecklingen för fonder som exponerar sig mot denna råvarusektor.

 • Väder – Den mest avgörande faktorn för hur jordbruksråvaror varierar i pris är vädret. Ett gynnsamt väder leder till god skörd och större utbud på jordbruksråvaror. Som en effekt tenderar priset att minska eller ligga still. Ett missgynnsamt väder kan dock leda till lägre utbud varpå priset för olika jordbruksråvaror stiger.
 • Krig – Som med många olika råvaror kan utbudet på jordbruksråvaror påverkas negativt av krig. Krig i länder där en specifik jordbruksråvara produceras kan leda till att utbudet tillfälligt minskar. Det leder vanligtvis till att priserna tillfälligt stiger.

Exempel på händelse

Exempel: Den 24:e februari 2022 blev Ukraina invaderat av Ryssland. Ukraina är en av världens största exportörer av spannmål. Som en effekt av kriget har deras export minskat kraftigt. Det har lett till ökade priser för diverse spannmål på världsmarknaden.

I grafen nedan (Graf A) ser du exempelvis hur priset på vete ökade kraftigt från 8 USD per bushel (ett engelskt mått där 1 bushel = 35.2391 liter) till 13 USD per bushel. En ökning med cirka 62.50 %. Fonden “DWS Invest Global Agribusiness LC” som exponerar sig mot jordbruksråvaror ökade under samma period med cirka 18.50 % (Graf B).

Vete prisutveckling, 2001 – 2022:

(Bildkälla: Macrotrends – Graf A)

DWS Invest Global Agribusiness LC kursutveckling, 2021 – 2022:

(Bildkälla: Nordnet – Graf B)

4.2

Exempel på 2 mjuka råvarufonder

Nedan presentas exempel på två råvarufonder med inriktning mot mjuka råvaror. Läs om deras respektive investeringsfilosofi, startdatum, avgifter och hur de exponerar sitt fondkapital.


1. Pictet-Nutrition P EUR

Denna råvarufond investerar huvudsakligen i bolag som verkar inom jordbruk och förädling av jordbruksprodukter. Man är särskilt fokuserad mot bolag som satsar på hållbarhet i livsmedelstillverkningen.

Kapital placeras i bolag etablerade inom diverse länder. Man investerar huvudsakligen i länder som tillhör västvärlden. En lägre exponering sker mot tillväxtländer och då framförallt Kina.

Funderar du på att investera i fonden? Pictet-Nutrition P EUR finns tillgänglig att handla hos Avanza.

Övrig information:

 • ISIN: LU0366534344
 • Förvaltare: Pictet
 • Startdatum: 2009
 • Förvaltningsavgift: 1.60 %
 • Kursutveckling 5 år: 21.92 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år mätt i procent:

(Bildkälla: Avanza)


2. DWS Invest Global Agribusiness LC

Denna råvarufond placerar kapital i bolag etablerade inom jordbruksindustrin. Bolagen ägnar sig åt allt från plantering, skörd, planering, och produktion till behandling, tillhandahållande och försäljning av jordbruksprodukter.

Det är en amerikansk fond som framförallt investerar i företag inom landets gränser. Fonden har cirka 43% exponering mot USA. Man placerar även kapital i bolag från Kanada, Storbritannien och övriga Europa.

Funderar du på att investera i fonden? DWS Invest Global Agribusiness finns tillgänglig att handla hos Nordnet.

Övrig information:

 • ISIN: LU0273158872
 • Förvaltare: DWS Investment S.A.
 • Startdatum: 2016
 • Förvaltningsavgift: 1.50 %
 • Kursutveckling 5 år: 30.22 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år mätt i procent:

(Bildkälla: Nordnet)

KAPITEL 5

Energi råvarufonder


Råvarufonder inom energisektorn placerar sina tillgångar i bolag som arbetar med råvaror vilka används för att generera olika former av energi, inklusive el, värme och bränsle för transport. Exempel på dessa energigivande råvaror inkluderar olja, naturgas och uran.

5.1

Hur påverkas deras kurser?

Nedan presenteras exempel på händelser som har betydelse för hur energiråvarupriserna utvecklas på råvarumarknaden. Det bidrar i sin tur till att råvarufondernas kursutveckling fluktuerar.

 • OPEC – OPEC står på engelska för “Organization of the Petroleum Exporting Countries” och är en organisation bestående av några av världens största oljeexporterande stater. Organisationen har en stor makt över oljepriset. Beslut från OPEC kan påverka priset till att antingen stiga eller sjunka.
 • Pandemier – Covid-19 pandemin är ett bevis på att pandemier kan spela stor roll för energiråvarupriser. Speciellt för oljepriset som sjönk kraftigt i samband med att pandemin spred sig över jorden vilket ledde till att samhällen tillfälligt stängde ner. Mindre transport och stillastående fabriker ledde till lägre efterfrågan på bensin och därmed även olja.
 • Energipolitik – Politik kring miljö och CO2 utsläpp spelar en stor roll för prisutvecklingen på energiråvaror. Den långsiktiga trenden pekar exempelvis mot att bensindrivna fordon kommer att bli allt mer ersatta av eldrivna fordon. För att nå EU:s energimål för 2030 har politiker insett att kärnkraft kan komma att behöva användas. För detta krävs uran, varpå uranpriset fått se en stigande trend sedan 2016.

Exempel på händelse

Exempel: År 2020 stängdes våra samhällen ner för att minska spridningen av Covid-19 viruset. Detta ledde till att transport och produktion hamnade i paus, varpå efterfrågan på bland annat drivmedel sjönk drastiskt.

I grafen nedan (Graf A) kan du se hur oljepriset sjönk från 60 USD per fat till cirka 20 USD per fat. Det vill säga en minskning med 67 %. Fonden “BGF World Energy A2​​” som exponerar sig mot många stora oljebolag fick se sin kurs sjunka lika drastiskt (Graf B).

Oljeprisutveckling, 2018 – 2020:

(Bildkälla: Macrotrends – Graf A)

BGF World Energy A2 kursutveckling, 2018 – 2020:

(Bildkälla: Nordnet – Graf B)

5.2

Exempel på 2 energiråvarufonder

Nedan presentas exempel på två råvarufonder med inriktning mot energiråvaror. Läs om deras respektive investeringsfilosofi, startdatum, avgifter och hur de exponerar sitt fondkapital.


1. Franklin Natural Resources A(acc)USD

Denna råvarufond har som mål att placera kapital i bolag vilka man tror kommer att gynnas av stigande energiråvarupriser. Bolagen arbetar med olja, gas och till viss del alternativa energikällor.

Främst exponering sker mot USA som i slutet av år 2023 stod för cirka 70 % av fondens totala innehav. Andra länder man har exponering mot är Kanada, Storbritannien, Frankrike och Norge.

Funderar du på att investera i fonden? Franklin Natural Resources finns tillgänglig att handla hos Avanza.

Övrig information:

 • ISIN: LU0300736062
 • Förvaltare: Franklin Templeton
 • Startdatum: 2007
 • Förvaltningsavgift: 1.50 %
 • Kursutveckling 5 år: 40.02 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år mätt i procent:

(Bildkälla: Avanza)


2. Schroder ISF Global Energy A Acc USD

Denna råvarufond investerar kapital i bolag etablerade inom energibranschen. Vanligtvis har fonden färre än 50 bolag i sin portfölj. Man fokuserar framförallt på små och medelstora företag. Fondportföljen utgörs främst av olje- och gasföretag.

Fonden har störst exponering mot USA som i slutet av år 2023 utgjorde cirka 45 % av den totala portföljen. Övriga länder som man investerar i är Storbritannien, Kanada, Portugal och Norge.

Funderar du på att investera i fonden? Schroder ISF Global Energy A Acc USD finns tillgänglig att handla hos Avanza.

Övrig information:

 • ISIN: LU0256331488
 • Förvaltare: Schroder
 • Startdatum: 2006
 • Förvaltningsavgift: 1.50 %
 • Kursutveckling 5 år: 35.05 % (2019 – 2023)

Kursutveckling 5 år mätt i procent:

(Bildkälla: Avanza)

KAPITEL 6

Investera i ETF råvarufonder


Så fungerar ETF:er:

Ett annat sätt att få exponering mot råvarumarknaden är att investera i ETF:er (börshandlade fonder). De skiljer sig något åt från klassiska aktiefonder. Nedan presenterar vi tre saker som särskiljer börshandlade fonder från traditionella fonder.

6.1

Direkt exponering

Till skillnad från råvarufonder, som endast investerar i råvarubolag, kan ETF:er även investera direkt i den underliggande råvaran. Det betyder att du kan få direkt exponering mot specifika råvaror.

Du slipper då tänka på att utsättas för eventuell bolagsrisk eller övriga risker förknippade med aktiemarknaden. Nedan ges exempel på tre populära ETF:er och hur de exponerar sitt kapital mot råvarumarknaden.

 1. iShares Silver Trust – Denna fond är en av de mest populära ETF:erna som ger exponering mot silverprisets utveckling. Fonden är uppbackad av fysiskt silver.
 2. ​​DB Agriculture Fund – Denna fond ger exponering mot olika jordbruksråvaror. Fonden består av 11 terminskontrakt i bland annat nötkreatur, socker, majs och sojabönor.
 3. United States Oil Fund – Denna fond ger exponering mot oljeprisets utveckling. Fonden består av terminskontrakt i råolja.

* Riskvarning: Ditt kapital är i fara. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner.

6.2

Billigare förvaltningsavgift

ETF:er är passivt förvaltade. Vanligtvis replikerar de ett index vilket betyder att förvaltarna inte lägger ner lika mycket tid på att analysera pristrender och enskilda bolag. Detta bidrar till att förvaltarna tar lägre betalt i förvaltningsavgift.

Det är alltså i längden mindre kostsamt att äga ETF:er. Som tidigare nämnt kostar de flesta råvarufonder mellan 1.50 % och 2.50 % i förvaltningsavgift. Motsvarande ETF:er kostar vanligtvis mellan 0.50 % och 1.00 %

Exempel: I tabellen nedan visas två fonder. Den ena är en traditionell aktiefond och den andra en ETF. Båda exponerar sig mot silver. Den förstnämnda är aktivt förvaltad och tar en förvaltningsavgift på 1.40 %. ETF:en är passivt förvaltad och tar en förvaltningsavgift på 0.40 %. Det innebär att avgiften kommer bli närmare tre gånger så hög på AuAg.

Fondnamn Förvaltningsavgift Fondtyp
AuAg Silver Bullet A 1.40 % Traditionell fond
iShares Silver Trust 0.50 % Börshandlad fond

(Tabell uppdaterad februari 2024)

6.3

Handlas i realtid

Traditionella fonder prissätts en gång om dagen. Vanligtvis i slutet av dagen efter att börsen stängt. Det betyder att om du lägger en order under handelsdagen så vet du inte exakt till vilken fondandelskurs du kommer att köpa in dig till förrän i slutet av dagen. Det är då som fonden sammanställer alla ordrar och sätter en ny kurs för nästa dag.

En ETF handlas i realtid på börsen precis som aktier. Det betyder att du direkt kan se till vilken kurs du köper in dig i fonden, utan att behöva vänta tills börsen stänger. Detta tillåter dig också att köpa och sälja samma ETF under en och samma handelsdag. På så sätt passar ETF:er för kortsiktiga handlare.

Tips! Läs mer i vår andra guide om bästa ETF:er.

KAPITEL 7

Köp råvarufonder på 5 minuter


Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och börjar handla råvarufonder på Avanza. Det är Sveriges mest populära mäklare. Avanza har låga avgifter på både aktier och fonder. Det tar endast 3 minuter att skapa ett konto.

1. Öppna Konto

Första steget är att besöka Avanzas hemsida och registrera dig. Det tar bara 3 minuter med BankID. Följ den här länken och registera dig!

2. Fyll i Uppgifter

Nästa steg är att fylla i kontaktuppgifter och din erfarenhet av handel med värdepapper. Detta tar bara några minuter. När du är klar loggar du in på ditt isk konto med hjälp av BankID eller användarnamn och lösenord.

3. Sätt in pengar

Är du inloggad? Nu är det dags att sätta in pengar för att handla med. Klicka på ”Mina Sidor” -> ”Insättningar & Uttag” -> ”Sätt in pengar”. Här kan du välja mellan Trustly eller vanlig banköverföring. Vi rekommenderar Trustly, det tar några sekunder och är gratis!

4. Sök och välj produkt

När du väl har pengar på ditt konto är du redo att börja investera. Klicka på sökknappen och sök efter valfritt värdepapper. I detta exempel väljer vi att söka efter ”BGF World Mining A2”. Klicka på den för att komma till köpsidan.

5. Investera pengar

På produktsidan kan du investera pengar genom att klicka på ”Köp” och följa stegen.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 8

Råvarufonder vs råvaruaktier


Bra läge för råvarufonder – men risken är hög:

Förutom att råvarufonder erbjuder ett enkelt sätt att få exponering mot råvarumarknaden tillkommer ytterligare fördelar. I följande kapitel kan du läsa om fördelar med råvarufonder till skillnad mot att investera i enskilda råvaruaktier.

8.1

Diversifiering i portföljen

Att äga råvarufonder är ett enkelt sätt att få exponering mot råvarumarknaden. Det är samtidigt ett enkelt sätt att uppnå högre diversifiering än om man köper enskilda råvaruaktier. En råvarufond kan innehålla allt från 30 till 100 olika råvarubolag. Vanligtvis utgör de 10 största innehaven cirka 50 % av den totala fondportföljen.

Du får vanligtvis också en bred exponering mot flera olika geografiska områden. Oftast med störst exponering mot Kanada, Australien och USA. Detta då de flesta råvarubolag har sina huvudkontor i dessa länder. Nedan visas hur fördelningen av bolag och länder ser ut för råvarufonden “BGF World Mining A2”:

BGF World Mining A2 fondporfölj:

(Bildkälla: Avanza)

I denna fond utgör de 10 största innehaven cirka 50 % av fondens totala värde. Vi kan också se att Kanada, Australien och USA ensamma utgör cirka 70 % av fondens totala geografiska exponering.

8.2

Lägre enskild bolagsrisk

När du köper enskilda råvaruaktier utsätter du dig för hög bolagsspecifik risk. Exempel på sådana risker är exempelvis dåligt management, strejker, högre konkurrens, likviditetsbrist och för höga skulder. Dessa faktorer kan påverka ett enskilt bolags aktiekurs negativt.

Fördelen med att investera i råvarufonder är att den enskilda bolagsspecifika risken sprids ut över flera bolag. På så sätt får en negativ händelse för ett enskilt bolag inte lika stor negativ effekt på det totala fondinnehavet.

Bolagsspecifik risk kan alltså sammanfattas enligt följande:

 • Ju färre bolag du äger, desto större blir den enskilda bolagsspecifika risken.
 • Ju fler bolag du äger, desto mindre blir den enskilda bolagsspecifika risken.

(Bildkälla: Avanza)

OBS: Som bilden ovan visar sjunker den bolagsspecifika risken, ju fler aktier man äger. Marknadsrisken, vilket syftar till händelser som påverkar börsen i stort, kommer dock att vara lika hög.

8.3

Få hjälp av en expert

Ännu en fördel med att investera i råvarufonder är att du får hjälp av en expert att allokera ditt kapital. En fondförvaltare arbetar heltid med att leta efter attraktiva investeringar. Denne utför noggranna marknads- och bolagsanalyser för att komma fram till vilka bolag som på sikt bör ge bäst avkastning.

Du kan alltså genom att investera i råvarufonder lämna över grovjobbet till en person som är kunnig och som har tid till att analysera råvarumarknaden. Att själv sitta och genomföra analyser tar tid och energi. I utbyte mot att fondförvaltaren tar dig tid till att förvalta över ditt kapital kommer du att behöva betala en förvaltningsavgift.

Förvaltningsavgiften varierar vanligtvis mellan 1.50 % – 2.50 %. Anledningen till att den är hög är då råvarufonder vanligtvis är aktivt förvaltade, varpå förvaltaren kräver högre betalning. Det kan dock vara värt att betala för att få hjälp i en så pass svåranalyserad bransch.

Skärmdumpen nedan är tagen från Avanza och visar på 8 råvarufonder och deras respektive förvaltningsavgifter.

(Bildkälla: Avanza)

Tips! Läs mer i vår guide om råvaruaktier.

KAPITEL 9

Fördelar och nackdelar


Fördelar med råvarufonder

 • Bred exponering – Råvarufonder ger dig en bred exponering mot råvarumarknaden. Om du exempelvis tror att oljepriset kommer att stiga kan du investera i en råvarufond med exponering mot råvaran. Troligtvis kommer fonder att öka i värde om priset på råolja stiger.
 • Lägre bolagsspecifik risk – Att investera i råvarufonder innebär att man utsätter sig för en lägre bolagsspecifik risk. En fondportfölj innehåller vanligtvis mellan 50 – 100 bolag. Om du istället väljer att investera i ett par enstaka råvarubolag utsätter du dig för betydligt högre bolagsspecifik risk.
 • Få hjälp av en expert – Att investera i råvarufonder är en enkel metod som inte kräver särskilt mycket arbete från din egen sida. Du behöver endast välja mot vilken, eller vilka, råvaror du vill få exponering mot. Grovjobbet, att behöva analysera pristrender och enskilda bolag, sköts helt och hållet av förvaltaren.
 • Välj bolag eller råvaran – Råvarufonder erbjuder dig att kunna få exponering mot råvarubolag eller direkt mot den önskade fysiska råvaran via en ETF. Exempelvis kan en ETF exponera sig direkt mot en fysisk råvara via terminskontrakt. Då slipper du bekymra dig över risker förknippade med de enskilda bolagen.

Nackdelar med råvarufonder

 • Höga förvaltningsavgifter – Den främst nackdelen med att investera i råvarufonder är att de är aktivt förvaltade. Det betyder att deras förvaltningsavgifter är relativt höga. De tenderar att ligga inom intervallet 1.50 % – 2.50 %. Därför är ETF:er ett bra alternativ eftersom dessa replikerar ett index och därför inte tar lika högt betalt.
 • Du kan inte välja vad som ska ingå i fonden – När du investerar i råvarufonder kan du inte själv välja vilka bolag som ska ingå i portföljen. Detta sköts helt av fondförvaltaren. Många gånger när man investerar i en råvarufond får man exponering mot bolag som man egentligen inte har något intresse av att äga, men som kommer med på köpet.
 • Lågt utbud – Utbudet på olika råvarufonder är lågt. Hos exempelvis Avanza finns det ungefär 15 stycken råvarufonder tillgängliga för handel. Det är inte särskilt många om man jämför med hur många olika typer av fonder som exponerar sig mot fastighet- eller techbranschen.

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för trading
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Lägst avgifter på aktier & fonder
 • Öppna konto enkelt & säkert

Annonspolicy

Börja investera här

 • Bäst i Sverige för sparande
 • Aktier, fonder & sparkonto
 • Nöjdast sparare 12 år i rad

Annonspolicy

* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Nedan presenteras de fem bäst presterande råvarufonderna mellan 2018 och 2023.

 1. BNP Paribas Aqua C C (80.55 %)
 2. RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR (76.13 %)
 3. Allianz Global Water AT EUR (68.52 %)
 4. BGF World Mining A2 (64.17 %)
 5. BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD (60.21 %)

Handla råvarufonderna hos Avanza.

En råvarufond placerar kapital i bolag som på ett eller annat sätt arbetar med olika typer av råvaror. Fonderna kan antingen exponera sig mot enskilda sektorer inom råvarubranschen, alternativt flera.

En ETF råvarufond är en börshandlad fond som placerar kapital mot råvarumarknaden. Till skillnad från vanliga råvarufonder handlas ETF:er i realtid på börsen. Vidare kan ETF:er investera direkt i fysiska råvaror vilket aktiefonder inte gör.

Ja, det är möjligt att handla råvarufonder hos Avanza. Utbudet är inte särskilt stort. Totalt finns det ungefär 15 stycken olika. För större utbud kan man handla hos Nordnet.

Råvarufonder är känsliga för hur priset på de underliggande råvarorna, som bolagen inom fondportföljen exponerar sig mot, rör sig. Fluktueringar i råvarupriserna har betydelse för hur råvarubolagens resultat utvecklas och därmed även råvarufondernas avkastning.

Se råvarupriser live här

Nej, Swedbank erbjuder inte några råvarufonder. Tidigare erbjöd de en råvarufond under namnet “Swedbank Robur Råvarufond”. I september 2020 valde man att byta fondens namn till “Swedbank Robur Transition Energy”. Det innebar även att fonden även bytte investeringsfokus från råvaror till hållbar energiomställning.

Nej, Handelsbanken erbjuder inte några råvarufonder. Man erbjöd tidigare en råvarufond som gick under namnet “Handelsbanken Råvarufond A1 SEK”. Man valde dock att slå samman den med “Handelsbanken Global Index Criteria”.

Det betydde att investerares exponering mot endast råvaror upphörde. Istället fick de en fond som investerar i bolag inom olika kategorier på den globala aktiemarknaden. I fonden hittar du numera bolag som Apple, Microsoft och Nvidia.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *